Română

Termeni și condiții de utilizare

Definiții
În prezentul document Termeni și Condiții Generale (denumit în cele ce urmează „TCG”), sintagmele și termenii redactate cu caractere majuscule vor avea următorul înțeles:

 „Autogari.RO - platforma virtuală aflată în proprietatea și administrarea exclusivă a Administratorilor Platformei, ce poate fi accesată la adresa www.Autogari.RO ;
„Administratorii platformei”  companiile ce administreaza Autogari.RO:
BILETERIA SRL - persoană juridică de drept român înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J23/1342/2006, având Cod Unic de Înregistrare RO 15118200, IBAN RO83 RZBR 0000 0600 0302 2389 deschis la Raiffeisen Bank Agenția București, cu sediul social în strada Victoriei, nr. 69, Chitila – județul Ilfov, cod 077045, capital social subscris integral și vărsat: 210 lei; 
TRANS BILETERIA ONLINE SRL – persoană juridică de drept român înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J23/1579/2013, având Cod Unic de Înregistrare 31696752, IBAN RO13 RZBR 0000 0600 1568 6417 deschis la Raiffeisen Bank Agenția București, cu sediul social în strada Victoriei, nr. 69, Chitila – județul Ilfov, cod 077045, capital social subscris integral și vărsat: 210 lei;
„Transportator Partener” - orice furnizor de servicii de transport, persoană fizică sau juridică, care prin raportul contractual încheiat cu Administratorii Platformei, este înscrisă pe platforma virtuală Autogari.RO și are dreptul de a comunica informații privind obiectul său de activitate, cu titlu de oferte ferme adresate potențialilor Clienți, în scopul încheierii unor raporturi juridice noi născute exclusiv între Parteneri și Clienți;
„Bilet de călătorie” - documentul fiscal emis de Parteneri, pentru care aceștia își asumă întreaga răspundere juridică în privința valabilității și conformității față de normele de drept obiectiv aplicabile. Acest document va fi remis Clienților, de către Parteneri, ca urmare a Confirmării comenzii, fie în mod direct, fie prin intermediul sistemului electronic RezMax, în funcție de opțiunea Partenerului. Biletul de călătorie reprezintă contractul de transport încheiat între Parteneri și Clienții al căror nume este înscris pe Biletul de călătorie, fiind aplicabil exclusiv curselor regulate;
„Voucher de călătorie ” - documentul emis de Parteneri pentru care aceștia își asumă întreaga răspundere juridică în privința valabilității și conformității față de normele de drept obiectiv aplicabile. Acest document va fi remis Clienților, de către Parteneri, ca urmare a Confirmării comenzii, fie în mod direct, fie prin intermediul sistemului electronic RezMax, în funcție de opțiunea Partenerului. Voucherul de călătorie reprezintă contractul de transport încheiat între Parteneri și Clienții al căror nume este înscris pe Biletul de călătorie, fiind aplicabil exclusiv curselor ocazionale;
„Client” - orice persoană fizică sau juridică, care prin utilizarea Autogari.RO într-un interval temporal determinat achiziționează produsele și/sau serviciile ofertate prin intermediul platformei virtuale;
„Utilizator” - orice persoană fizică, care utilizează Autogari.RO într-un interval temporal determinat fără a achiziționa produsele și/sau serviciile ofertate prin intermediul platformei virtuale;
 „Confirmarea comenzii” - documentul emis de Administratorul platformei și recunoscut de Parteneri, care atestă efectuarea de către Client a plății reprezentând contravaloarea Biletelor de călătorie sau a Voucherelor de călătorie și dreptul de remitere a acestor documente de către Parteneri, către Client;
„Confirmarea rezervării” - documentul emis de Administratorul platformei și recunoscut de Parteneri, care atestă efectuarea de către Client a rezervării în temeiul căreia îi va incumba obligația de plată a Biletelor de călătorie sau a Voucherelor de călătorie și va avea dreptul de remitere a acestor documente de către Parteneri;
„Cont de client” - contul înregistrat de Utilizator în sistemul informatic aferent platformei virtuale Autogari.RO, prin intermediul căruia acesta poate gestiona direct și facil activitatea sa în cadrul platformei virtuale;
 „Partener publicitar” - orice persoană fizică sau juridică, care prin raportul contractual încheiat cu unul dintre  Administratorii platformei este înscrisă pe plaforma virtuală Autogari.RO, exclusiv în scopul înștiințării Utilizatorilor, Clienților și Partenerilor cu privire la produsele și/sau serviciile proprii pe care le promovează;
„REZMax” - programul informatic de rezervări pus la dispoziția Bileteria S.R.L. și accesibil parțial prin intermediul Autogari.RO, dezvoltat și administrat de societatea Rezmax S.R.L.;
 „Procesator plăți online” – platformă on-line dedicată procesării în sigurantă a plăților cu cardul on-line. Acestă platformă este gestionată de parteneri ai Administratorilor Platformei Autogari.RO.

„TCG” - prezentul document, cu forța probantă și vocația juridică a unui înscris sub semnătură privată.

 1. Obiectivele Autogari.RO
  1. Autogari.RO are drept principal obiectiv informarea publicului călător despre oferta de transport public existentă pe piața Românească și dezvoltarea unei legături permanente între Clienți și Parteneri, în scopul identificării celor mai bune soluții pentru transportul de persoane, prin derularea activității de intermediere.
  2. Prin intermediul Autogari.RO, Administratorii Platformei pun la dispoziția tuturor persoanelor fizice și/sau juridice interesate de transportul de persoane o platformă interactivă ce facilitează, în principal,  comunicarea dintre Parteneri și Clienți.
  3. Autogari.RO și/sau Administratorii platformei nu sunt furnizori de servicii de transport, întreaga răspundere pentru modul în care se efectuează serviciile de transport aparținând Transportatorilor.
 2. Informațiile publicate și disponibile pe Autogari.RO
  1. Informațiile publicate și disponibile pe Autogari.RO, referitoare la (i) prețul Biletelor sau Voucherelor de călătorie, (ii) traseul și (iii) orarul curselor de transport de persoane, sunt furnizate și actualizate de către Parteneri. Secțiunile ce cuprind respectivele informații se particularizează prin prezența rubricilor sursa și ultima actualizare. Răspunderea pentru corectitudinea și integralitatea respectivelor informații incumbă exclusiv Partenerilor de la care acestea emană.
  2. Informațiile publicate și disponibile pe Autogari.RO, referitoare la produse și/sau servicii, altele decat cele de la punctul 2.1. de mai sus, sunt furnizate și actualizate de către Partenerii publicitari. sau preluate de pe diverse platforme online publice. Secțiunile ce cuprind informații  ale Partenerilor Publicitari se particularizează fie prin prezența unui panou publicitar în cadrul căruia se distinge rubrica advertisement, fie prin prezența unui panou publicitar supus termenilor și condițiilor Google AdWords, Google AdSense, sau a altor furnizori publicitari.
  3. Răspunderea pentru corectitudinea și integralitatea respectivelor informații incumbă exclusiv Partenerilor publicitari de la care acestea emană, sau detinatorilor de platforme online publice de la care sunt preluate acestea.
  4. Informațiile publicate și disponibile pe Autogari.RO, altele decât cele referitoare la (i) prețul Biletelor sau Voucherelor de călătorie, (ii) traseul, (iii) orarul curselor de transport de persoane, sau (iv) cele descrise la punctul 2.2. de mai sus, sunt furnizate și actualizate de Administratorii platformei.
  5. Prin accesarea Autogari.RO, Utilizatorii, Clienții, Transportatorii Parteneri și Partenerii publicitari își asumă întreaga răspundere cu privire la analiza, interpretarea, asimilarea și folosirea în orice scop a informațiilor publicate și disponibile.
 3. Utilizarea Autogari.RO
  1. Accesarea Autogari.RO poate fi efectuată de Utilizatori și Clienți.
  2. Utilizatorii accesează Autogari.RO și iau cunoștință de informațiile publicate și disponibile fără a achiziționa produsele și/sau serviciile ofertate prin intermediul platformei virtuale. Renunțarea la calitatea de Utilizator, astfel cum este aceasta definită prin prezentele TCG, are loc fie prin simpla părăsire a platformei virtuale Autogari.RO, fie prin accesarea panourilor publicitare afișate pe Autogari.RO, urmată de părăsirea platformei virtuale Autogari.RO.
  3. Clienții sunt Utilizatori care, înainte de a renunța la calitatea de Utilizator astfel cum este aceasta definită prin prezentele TCG, achiziționează  produsele și/sau serviciile de transport ofertate prin intermediul platformei virtuale.
  4. Bilete și Rezervări
   1. Efectuarea unei rezervări sau achiziționarea unui bilet/voucher de călătorie prin intermediul Autogari.RO se efectuează prin urmarea unei proceduri particularizate prin patru etape denumite generic „pași”.
    1. „Pasul 1” presupune introducerea datelor necesare pentru generarea căutării specifice comandate de Client.
    2. „Pasul 2” identifică și generează toate cursele disponibile ca urmare a informațiilor furnizate de Parteneri, prin raportare la căutarea specifică comandată de Client. În cadrul acestei etape, Clientul poate alege în mod independent rezultatul care corespunde criteriilor sale de selecție. Etapa se încheie prin confirmarea expresă a selecției Clientului.
    3. „Pasul 3” implică furnizarea de către Client a datelor de identificare necesare pentru Confirmarea comenzii. Clientul are la dispoziție dreptul de opțiune între (i) furnizarea numelui, numărului de telefon și adresei de corespondență electronică, fără a fi necesară crearea prealabilă a unui Cont de client și (ii) crearea prealabilă a unui Cont de client și furnizarea în această etapă a adresei de corespondență electronică și a parolei aferente. În această etapă este necesară confirmarea expresă a lecturii, analizei, înțelegerii și acceptării prezentului TCG. Etapa se încheie printr-o prezentare a informațiilor selectate și furnizate de Client, precum și a Termenilor și condițiilor de călătorie pentru cursele selectate. Clientul are dreptul și obligația de a analiza în mod complet și responsabil informațiile prezentate sinoptic în această etapă, de a efectua eventuale corecții sau chiar de a renunța la achiziționarea produselor și/sau a serviciilor. Accederea la următoarea etapă echivalează cu acceptarea expresă a datelor ce fac obiectul prezentării sinoptice.
    4. „Pasul 4” încheie procedura de achiziționare a produselor și/sau a serviciilor selectate, fie prin plata contravalorii Biletului sau Voucherului de călătorie, fie prin confirmarea rezervării acestora.
   2. Plata produselor și/sau a serviciilor ofertate pe Autogari.RO se va face exclusiv prin virament bancar, prin utilizarea cardurilor bancare ce beneficiază de opțiunea plății on-line. Plata se va efectua prin Procesatorul de plăți online, prin introducerea datelor solicitate de platformele virtuale securizate aflate în proprietatea și administrarea exclusivă a terților.. Autogari.RO nu își asumă nicio răspundere juridică cu privire la colectarea, utilizarea și securitatea datelor bancare aparținând Clienților, solicitate și introduse în conținutul Procesatorului de plăți online. Autogari.RO își asumă răspunderea pentru colaborarea permanentă cu Procesatorul de plăți online ce face dovada securizării plăților, prealabil încheierii raportului juridic de colaborare.
   3. Ulterior confirmării plății, Clientului îi va fi comunicată, prin intermediul adresei de corespondență electronică furnizată de acesta, după caz, Confirmarea comenzii sau Confirmarea rezervării. Confirmarea comenzii și Confirmarea rezervării sunt nominale și netransmibile.
   4. În temeiul raporturilor contractuale născute între Administratorii platformei și Transportorii Parteneri, Confirmarea comenzii conferă Clientului dreptul de a primi de la reprezentanții Partenerilor fie Biletul de călătorie, fie Voucherul de călătorie achiziționat de Client. În acest sens, Clientul va prezenta  reprezentanților Transportatorului Partener, înainte de îmbarcare, Confirmarea comenzii.
  5. Anularea sau reprogramarea călătoriei. Cu excepția în care Termenii și condițiile de călătorie, specifici traseului/tarifului ales, impun alte reguli, Clientul poate solicita anularea sau modificarea Confirmarilor primite în următoarele condiții:
   1. Cu cel puțin 24 de ore înainte de data călătoriei consacrată prin Confirmarea comenzii, dar nu mai târziu de împlinirea a 30 de zile de la data Confirmării comenzii, Clientul are dreptul de a solicita o singură dată reprogramarea călătoriei. Reprogramarea solicitată în aceste condiții va fi obținută fără costuri suplimentare în limita locurilor disponibile la momentul solicitării de reprogramare.
   2. Cu cel puțin 48 de ore înainte de data călătoriei consacrată prin Confirmarea comenzii, dar nu mai târziu de împlinirea a 30 de zile de la data Confirmării comenzii, Clientul are dreptul de a solicita anularea călătoriei. Anularea solicitată în aceste condiții va determina restituirea contravalorii Biletului sau Voucherului de călătorie. Restituirea se va face prin rambursarea sumei pe card-ul cu care s-a efectuat plata.
   3. În ipoteza comunicării Confirmării comenzii cu mai puțin de 48 de ore anterior datei călătoriei, Clientul are dreptul de a solicita anularea călătoriei în primele 2 ore de la comunicarea Confirmării comanzii. Anularea solicitată în aceste condiții va determina restituirea contravalorii Biletului sau Voucherului de călătorie.
   4. Reprogramarea și/sau anularea pot fi solicitate de Client exclusiv prin formularea unei solicitări scrise comunicate la adresa de corespondență electronică rezervari@Autogari.RO. Administratorii platformei își asumă obligația de a comunica de îndată solicitarea către Parteneri.
   5. Clientul are dreptul de a verifica în orice moment Confirmarea comenzii prin introducerea codului de rezervare în secțiunea dedicată pusă la dispoziție pe Autogari.RO.
 4. Contul de client
  1. Pentru o gestionare directă și facilă a activității sale pe Autogari.RO, Utilizatorului i se acordă posibilitatea de a înregistra un Cont de client.
  2. Contul de client presupune identificarea Utilizatorului în principal prin nume, prenume, telefon și adresă de corespondență electronică. Utilizatorul are posibilitatea de a lărgi sfera informațiilor personale puse la dispoziția Autogari.RO.
  3. Prealabil înregistrării Contului de client, Utilizatorului îi incumbă obligația  de a  confirmara expres lectura, analiza, înțelegerea și acceptarea prezentului TCG. Prealabil înregistrării Contului de client, Utilizatorului i se oferă posibilitatea de a se abona la informările periodice comunicate de Autogari.RO prin corespondență electronică.
  4. Înregistrarea Contului de client presupune alocarea de către Utilizator a unei parole unice. Autogari.RO își asumă obligația de a nu comunica terților parola alocată Contului de client, cu excepția situațiilor de forță majoră sau a solicitărilor exprese formulate de autoritățile și organele îndreptățite să primească aceste informații, potrivit legii.
  5. Prin achiziționarea produselor și/sau serviciilor ofertate pe Autogari.RO, Utilizator devine Client, iar Contul de client va înregistra corespunzător activitatea sa pe platforma virtuală.
 5. Confidențialitatea
  1. Informațiile introduse de Utilizatori și Clienți pe platforma virtuală Autogari.RO sunt și vor fi gestionate drept informații confidențiale.
  2. Fac excepție de la principiul confidențialității informațiile care în mod rezonabil pot fi interpretate drept necesare pentru realizarea obiectivelor urmărite de Autogari.RO.
 6. Drepturile de autor
  1. Conținutul Autogari.RO incluzând în special, dar nu exclusiv, textele redactate, fotografiile, emblemele, mărcile, pictogramele, sistemele informatice și structura acestora, se bucură de protecția legislației privind drepturile de autor.
  2. Utilizatorii, Clienții, Partenerii și Partenerii publicitari cunosc și acceptă expres faptul că toate informațiile publicate și disponibile pe platforma virtuală Autogari.RO se află sub incidența legislației privind drepturile de autor. Pe cale de consecință, folosirea informațiilor publicate și disponibile pe platforma virtuală Autogari.RO este circumscrisă obținerii acordului prealabil al titularilor drepturilor de autor, astfel cum sunt aceștia identificați prin raportare la prezentul TCG.
 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal
  1. Prin intermediul Autogari.RO, scopul colectării datelor considerate ca având caracter personal constă în emiterea Confirmării comenzii, identificarea Clienților de către Parteneri în vederea emiterii Biletelor sau Voucherelor de călătorie corespunzătoare, reprogramarea sau anularea călătoriilor, comunicarea corespondenței electronice periodice cu scop informativ.
  2. Furnizarea datelor cu caracter personal echivalează cu acordul expres Utilizatorului și al Clientului ca respectivele date să fie înregistrate în Registrul Național de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, în baza de date proprie Autogari.RO și în baza de date a Transportatorilor parteneri, în funcție de Transportatorul selectat de către Client sau Utilizator pentru achiziționarea produselor și serviciilor, în scopurile menționate prin prezentul TCG.
  3. Utilizatorilor și Clienților le este recunoscut în orice moment dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal înregistrate, de a le corecta/actualiza/rectifica, de a se opune înregistrării lor și de a se adresa instanțelor de judecată în ipoteza încălcării dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
  4. La cererea autorităților și instituțiilor abilitate potrivit normelor legale în vigoare, datele cu caracter personal pot face obiectul unei comunicări oficiale desfășurate în limitele legii.
 8. Politica aferentă modulelor „cookies”
  1. Personalizarea conținutului regăsit pe Autogari.RO și asigurarea unei experiențe interactive cât mai apropiate de Utilizatori, Clienți și Parteneri, presupune utilizarea modulelor „cookies”.
  2. Prin accesarea Autogari.RO, Utilizatorii, Clienții și Partenerii își exprimă acordul cu privire la folosirea modulelor „cookies” și comunicarea informațiilor de interacțiune cu platforma virtuală către Partenerii publicitari actuali sau potențiali.
 9. Declinări de răspundere
  1. Administratorii platformei Autogari.RO își declină orice răspundere juridică derivată din activitățile ce constituie obiectul de activitate specific Partenerilor și Partenerilor publicitari, inclusiv dinss, dar nelimitându-se la neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a serviciilor de transport.
  2. Administratorii platformei Autogari.RO își declină orice răspundere juridică derivată din incorecta analiză, interpretare, asimilare și folosire în orice scop a informațiilor publicate și disponibile pe platforma virtuală.
  3. Administratorii platformei Autogari.RO își declină orice răspundere juridică derivată din utilizarea platformei virtuale fără lectura, analiza, înțelegerea și acceptarea prealabilă a prezentului TCG. Utilizatorii, Clienții, Partenerii și Partenerii publicitari au dreptul de a negocia clauzele prezentului TCG. Utilizarea Autogari.RO de către Utilizatori, Clienți, Parteneri și Parteneri publicitari prezumă acceptarea prezentului TCG și renunțarea la dreptul de a negocia oricare dintre clauzele acestuia.
  4. Administratorii platformei Autogari.RO își declină orice răspundere juridică derivată din colectarea, utilizarea și securitatea datelor bancare aparținând Clienților, solicitate și introduse în conținutul platformelor virtuale securizate.
  5. Administratorii platformei Autogari.RO își declină orice răspundere derivată din funcționarea necorespunzătoare a platformelor online, în cazul în care aceasta este cauzată de factori externi sau defecțiuni ale acestor platforme.
 10. Forța majoră
  1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere, total sau parțial, în cazul neexecutării totale sau parțiale, ori a executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul TCG.
  2. Sunt considerate cazuri de forță majoră orice evenimente imprevizibile și insurmontabile, independente de culpa părții care le invocă și care fac obligațiile acestei părți imposibil de executat.
  3. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica cealaltă parte în termen de 2 (două) zile de la apariția cazului de forță majoră și de a lua toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui, în caz contrar nebeneficiind de efectele exoneratorii de răspundere ale acestuia.
  4. Partea care invocă forța majoră are obligația ca după încetarea acesteia să-și reia îndeplinirea obligațiilor decurgând din prezentul TCG.
  5. Dispozițiile referitoare la forța majoră se aplică în mod corespunzător și în privința cazului fortuit.
 11. Legislația aplicabilă
  1. Raporturile juridice născute în temeiul prezentului TCG sunt supuse normelor în vigoare potrivit legislației române.
  2. Eventualele litigii, nesoluționate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre judecată instanțelor competente potrivit dreptului comun.
 12. Natura juridică și modificările TCG
  1. Prezentul TCG are natura juridică a unui contract sub semnătură privată.
  2. Prezentul TCG poate fi completat sau modificat în orice moment, fără notificare prealabilă.